Ibnu Taimiyah

Share:

Salah seorang pemikiran Islam terkemuka dan tokoh pembaru abad ke 8 H/ ke 14 M bernama Ibnu Taimiyah . Pemikirannya yang inovativ menjadikannya salah seorang tokoh yang terkenal . 

Salah satu terobosan besar yang dilakukannya besar yang dilakukannya adalah upayanya menghidupkan kembali ijtihad , menolak taklid , dan menyerukan perlunya permunian akidah . Tidak heran , jika ia dipandang sebagai bapak reformasi Islam si seluruh dunia . Disamping itu ia dikenal pula sebagai penulis . Pada umunya tulisannya Ibnu Taimiyah berisi komentar dan kritik terhadap para ulama semasanya atau sebelumnya . Hingga kini pemikiran Ibnu Taimiyah masih banyak lagi .

Ibnu Taimiyah lahir pada 10 Rabiul Awwal 661 / 22 Januari 1263 dan menjalani masa kecilnya di Harran dekat Damskus , Suriah . Ia adalah putra ulama besar di zamannya , Syekh Syihabuddin , seorang ahli hadist dan ulama terkenal di Damaskus . kakeknya , Majdudin adalah seorang alim dalam Madzhab Hanbali . Lingkungan keluarganya memberi kesempatan baginya untuk menuntut ilmu sejak kecil . Dalam usia yang relaif muda ia telah menghafal Al Quran , dan mempelajari Hadis , fikih , sastra arab , filsafat , dan ilmu kalam . Lanjutkan =>>