Al – Gazali

Share:
Salah seorang Teolog , filusuf dan Sufi terbesar dalam Islam adalah al Gazali . Ia dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M di kota Gazalah dekat Tus , Iran Utara . Namanya dinisbahkan pada tempat kelahirannya . 
Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi al-Gazali . Dia bidang keilmuan pertama kali ia mendalami ilmu fikih , kemudian mempelajari secara memperdalam ilmu kalam dan filsafat . Setelah mencapai keharuman sebagai seorang sarjana pada tahun 1091 al Gazali siangkat menjadi guru besar hukum oleh Nizam Al Mulk (1018-1092) , perdana menteri Sultan Maliksyah dari Dinasti Seljuk , pada Madrasah Nizamiyah di Baghdad . Ia sempat mengajar di perguruan tinggi itu selama 4 tahun dan pada periode itulah ia menulis karyanya Maqasid al-Falasifah (maksud para Filusuf) dan Tahafut al-Falasifah (kerancuan para Filusuf) .

Al Gazali dipandang paling berjasa dalam mendamaikan tasawwuf dan syari`at sehingga tasawwuf dapat diterima dari sebagian besar ummat Islam . Ia juga berjasa mengembangkan serta menyebarkan aliran yang dianut oleh mayoritas Asy`ariah yang dianut oleh mayoritas Ahlu Sunnah wal Jamaah . Lanjutkan =>>